ليست شهرستانهای استان

ردیف

شهرستان

1

باخرز

2

بجستان

3

بردسکن

4

طرقبه شاندیز

5

تایباد

6

فیروزه

7

تربت جام

8

تربت حیدریه

9

جغتای

10

جوین

11

چناران 

12

خلیل آباد

13

خوشاب

14

خواف

15

درگز

16

رشتخوار

17

زاوه

18

سبزوار

19

سرخس

20

فریمان

21

قوچان

22

کاشمر

23

کلات

24

گناباد

25

شهر جدید بینالود

26

شهر جدید گلبهار

27

مه ولات

28

نیشا بور

29

مشهد

 

كل استان